Важни счетоводни законови промени в сила от началото на 2020 г.

Back
PMSolutions > Новини  > Важни счетоводни законови промени в сила от началото на 2020 г.

Важни счетоводни законови промени в сила от началото на 2020 г.

Началото на всяка нова година ни кара да се замислим за промените, които сме готови да направим в нея спрямо предишната и да си направим равносметка какво ни очаква през следващите 365 дни. Заедно с годишното приключване на една компания и подаването на годишна данъчна декларация, предлагаме на Вашето внимание обобщени някои от по-важните законови промени, които влязоха в сила от началото на 2020 г., и на които е важно да се обърне професионално внимание.

Данък печалба

От месец Януари влезе в сила данъчно облагане при напускане. Това означава, че когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но не реализирана на територията на страната, ще бъде обложена.

Има обаче, възможност за разсрочване на вноските за внасянето на частта от дължимия корпоративен данък, свързан с осъществен трансфер на активи или дейност на мястото на стопанската дейност. Това ще е възможно само, ако това са трансфери към друга държава-членка на ЕС или към държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Направени са и промени, касаещи случаите на неизпълнение на условия при преотстъпване на корпоративен данък. В този случай данъкът се дължи в пълният му размер и не може да се прилага възстановяване на преотстъпен данък в размер на неизпълнената част от ангажимента за инвестиране.

Промените в корпоративния данък са въведени с нов закон (ЗИД), а в преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в още няколко закона – Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

Данък върху доходите на физическите лица

В закона за данъците върху доходите на физическите лица са направени промени, свързани с облекчаване на административната тежест.

Лицата с намалена работоспособност вече няма да вадят допълнителни документи от ТЕЛК и вноски към осигурителната система, за да ги прилагат към годишната данъчна декларация. Причината е – НАП вече има достъп до базата данни „Единна информационна система на медицинската експертиза“.

Няма да се подава информация към НАП и информация от лица, които предоставят награди, освободени от облагане.

Идентични са основанията за предложението за уеднаквяване на дефиницията за „данъчен кредит“ в ЗДДФЛ спрямо тази в ЗКПО. Целта е да се улесни приложението на разпоредбата, като се избегне неяснота в случаите на използване на данъчен кредит от физическите лица при платен от тях данък в чужбина върху печалби и доходи от източник в страната или чужбина.

Също така се приравняват доходите на специализантите с тези от трудови правоотношения. Това е необходимо заради въвеждането на нова наредба, според която за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със специализантите вече се сключва трудов договор по Кодекса на труда.

Данък върху добавената стойност

Въвежда се „режим складиране на стоки до поискване“. Целта е да се опростят правилата за вътреобщностна търговия на стоки между лица от различни държави членки на ЕС. Отпада необходимостта лицето, което прехвърля стоката, да се регистрира за целите на ДДС в държавата- членка на пристигане на стоката. Това обаче налага въвеждане на нови условия, които да гарантират събираемостта на дължимия ДДС в държавата- членка на пристигане на стоката. Едно от тях е собствеността върху стоката да бъде прехвърлена в рамките на 12 месеца от пристигането й в съответната държава членка. Както и изискването в момента, в който започва изпращането или транспортирането на стоката от едната към другата държава членка, доставчикът да знае кой е потенциалният клиент, и да посочи идентификационния му номер.

Заявените електронни адреси за кореспонденция вече ще се считат за електронен адрес за получаване на съобщения. Така регистрираните по ЗДДС лица няма да се налага да декларират повторно адрес за получаване на съобщения.

Закон за счетоводството

Нов текст конкретизира кога предприятията, прилагащи Международни счетоводни стандарти, могат да преминат към Национални счетоводни стандарти.

Освобождават се едноличните търговци, които не са осъществявали дейност, от задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър.

Георги Милев
Основател и управител
Счетоводна компания Пи Ем Солюшънс ЕООД

Повече за начина, по който работим в Пи Ем Солюшънс ЕООД и изнесените услуги за пейрол и счетоводство, които предлагаме можете да намерите в сайта ни на следните линкове: Счетоводни усулги, Пейрол и Консултантски услуги.

Компания Пи Ем Солюшънс ЕООД извършва услуги също и за попълване и подаване на Годишни данъчни декларациина юридически и физически лица.

Следете и нашата секция Новини за актуални коментари по въпроси на финансовото и управленското счетоводство за бизнеса. За контакт:
Телефон: +359 888 51 15 95
+359 887 43 44 74
Имейл: office@pmsolutions-bg.com