Лизинг на персонал

Back
PMSolutions > Пейрол услуги > Лизинг на персонал

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Лизинг на персонал е отдаване на персонал под наем. Пи Ем Солюшънс наема Вашия персонал или определени служители, които сте избрали, като ги водим в нашата ведомост. В този случай, нашата компания от юридическа гледна точка, се явява реален работодател на Вашия персонал. Също така, ние сме отговорни и за редовното и правилно начисление и изплащане на техните възнаграждения, данъци, социални и здравноосигурителни плащания, свързани със заплатите.

Тази услуга е подходяща за случаите, в които клиентът:

Не иска да представя голям брой персонал;

Има дейности, които не са с дългосрочна ангажираност;

Търси гъвкавост от гледна точка на обем дейности и свързания с тях персонал;

Иска да постигне намаление на разходите за персонал;

Предпочита да делегира трудовите правоотношения и последствията от тях на специализирана професионална компания.

Как работи услугата Лизинг на персонал?

Ние подписваме договор за услуги с Вашата компания.

Пи Ем Солюшънс подписва трудови договори с персонала одобрен от Вас, който ще бъде назначен при нас, но реално ще работи за Вас под Ваше разпореждане и контрол.

Нашият екип изплаща на работника трудово възнаграждение всеки месец, включващо всички допълнителни бонусни плащания и други начисления, удръжки и изравнявания, координирано и съгласувано с Вас и Вашия отдел Човешки ресурси.

Пи Ем Солюшънс Ви предоставя фактура за услугите, извършени през месеца (за наетия от Вас персонал), както и подробна месечна рекапитулация по хора, отдели и центрове на разходи (дефинирани по Ваши критерии и изисквания).

Вашата фирма заплаща услугите ни на месечна база по фактура, която включва месечните суми на общите разходи за персонала, съгласно рекапитулацията и таксата за административни услуги.