Пейрол

Back

ПЕЙРОЛ

Пейрол (Payroll) услугите представляват пълният процес на обработка и обслужване на информацията и документи свързани с трудовите договори и заплатите на служителите. Наричат се също и ТРЗ услуги (труд и работна заплата) и включват следните дейности:

Обработка на информацията свързана с начисленията и удръжките на служителите – заплата, бонуси, отсъствия, болнични, извънреден труд;

Изчисляване и изготвяне на заплати, осигурителни вноски за бюджета, данък върху доходите;

Изготвяне на рекапитулации, ведомости и индивидуални фишове за заплати;

Изготвяне на платежни нареждания за нетни заплати, социални осигуровки и данък;

Формиране и изпращане към обслужващата клиентска банка на файл за масово плащане на възнагражденията и осигуровките за месеца;

Изготвяне на декларации 1 и 6 и всичко необходимо, свързано с изплащането на РЗ. Деклариране с електронен подпис към НАП;

Изготвяне на отчети за HR и счетоводни цели според изискванията на клиента.

Това са процеси, които изискват време и ресурс на месечна база и за много компании е много по-рентабилно изнасянето (аутсорсването) им към специализирана фирма. Работата с Пи Ем Солюшънс в това отношение има няколко съществени предимства:

Оптимизиране на персонал;

Намаляване на разходите;

Увеличаване на качеството и устойчивост на специализираната услуга, без да има зависимост от текучеството на персонала;

Запазване на конфиденциалност на чувствителната информация, свързана с възнагражденията в организацията;

Грижа за всичко необходимо, за да може Вашата компания да бъде изцяло коректна и изрядна по всички правила и разпоредби.

Ако изберете Пи Ем Солюшънс като партньор, ще получите всички изброени по-долу ползи срещу релевантна месечна фиксирана такса:

Изготвяне, поддръжка и съхранение на трудови договори, допълнителни споразумения и електронни регистри на досиетата на персонала;

Регистрация, промени и прекратяване на трудовите договори, както и всички съпътстващи документи;

Изготвяне на длъжностна характеристика на персонала, според изискванията на клиента;

Изготвяне на документи, свързани с персонала;

Прекратяване на трудови правоотношения и подаването им в законовия срок към НАП;

Изготвяне на необходимите документи при напускане, оформяне на трудовата книжка, УП2 и УП3;

Изготвяне на тримесечен отчет към статистиката за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;

Ние ще Ви представляваме в случай на проверки от институциите;

Неограничена помощ и съвети относно заплатите през цялата година от наш служител.