Политика за защита на личните данни

Back
PMSolutions > Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на „Пи Ем Солюшънс“ ЕООД

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: Пи Ем Солюшънс ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201 261 197
Седалище и адрес на управление: гр. София ул. Лидице № 16
Адрес за кореспонденция: гр. София ул. Ал. Жендов № 6, офис 303
Телефон: 00359 888 511 595
E-mail: office@pmsolutions-bg.com
Уебсайт:  www.pmsolutions-bg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

„Пи Ем Солюшънс“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Пи Ем Солюшънс“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Пи Ем Солюшънс събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги в сферата на счетоводните услуги, както и във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт www.pmsolutions-bg.com, и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Пи Ем Солюшънс по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Пи Ем Солюшънс;
• За целите на легитимните интереси на Пи Ем Солюшънс или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, ползването на счетоводни услуги при нас, регистрацията и използването на нашия уебсайт www.pmsolutions-bg.com, за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели:
• индивидуализация на страна по договора;
• регистрация в нашия уебсайт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната
услуга;
• изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание.
• Уебсайтът PMSolutions е създаден да защити вашата информация и да ви даде възможност да бъдете по-информирани за нашите услуги. Ние защитаваме вашата личната информация и събираме само данните, от които се нуждаем, за да осигурим качествено съдържание
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Пи Ем Солюшънс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
• защита от правни претенции към Дружеството.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество.

Чл. 3. (1) За предоствянето на счетоводни услуги, както и за сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги, и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:
· Три имена;
· ЕГН;
· Адрес;
· Телефонен номер;
· Имейл.
(2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.
Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
1. Счетоводни услуги и други дейности, свързани с осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи.
Данни, които се обработват: Три имена, ЕГН (при издаване на фактура), адрес и телефон.
Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основаниеизрично получено съгласие от Вас като пациент.
2. Заявка за предоставяне на услуга в сферата на счетоводните услуги – Целта на операцията е осигуряване на използването на електронния сайт на Пи Ем Солюшънс за заявка за счетоводни услуги, включително предоставяне на данни за контакт.
Данни, които се обработват: Три имена, имейл.
Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
3. Събиране на мнения и препоръки от клиенти – Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента да изрази мнение или препоръка за дейността на дружеството.
Данни, които се обработват: Не се изисква предоставянето на лични данни.
Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
4. Осъществяване на Видеонаблюдение – Целта на тази операция е осъществяването на охранителна дейност за защита на сигурността на клиентите и служителите в обекти на Пи Ем Солюшънс.
Данни, които се обработват: Изображение.
Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание легитимен интерес на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от GDPR..
Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
• генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, данни за здравословното състояние.
(2) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.
(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Пи Ем Солюшънс съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за целия срок на действие на договора, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност) .
(2) Пи Ем Солюшънс съхранява Вашите лични данни за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(3) Пи Ем Солюшънс Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Пи Ем Солюшънс или друго.
Чл. 7. Пи Ем Солюшънс съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Пи Ем Солюшънс, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Чл. 8. (1) Пи Ем Солюшънс може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) .
(2) Пи Ем Солюшънс Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви даннни

Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата, която може да намерите на сайта ни или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл или предоставено на хартия на адреса на управление на нашето дружество или в наш офис.
(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
(4) Ако има направена от Вас заявка за услуга, която е в процес на обработване, най- ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.
Чл. 10. Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от Пи Ем Солюшънс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл или на хартия на адреса на управление или в офиса на Пи Ем Солюшънс.
(3) Пи Ем Солюшънс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Пи Ем Солюшънс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 12. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Пи Ем Солюшънс по имейл или на хартия на адреса на управление или в обект на Пи Ем Солюшънс.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от Пи Ем Солюшънс изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Пи Ем Солюшънс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Пи Ем Солюшънс;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Пи Ем Солюшънс не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Пи Ем Солюшънс или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или на хартия на адреса на управление или в обект на Пи Ем Солюшънс, като попълните формата, приложена в сайта или чрез искане в свободен текст.
(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.
(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
(7) Пи Ем Солюшънс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате от Пи Ем Солюшънс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Пи Ем Солюшънс да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– Пи Ем Солюшънс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Пи Ем Солюшънс имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по имейл или на хартия на адреса на управление или в офиса на Пи Ем Солюшънс, като попълните формата, приложена в сайта или чрез искане в свободен текст.
(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако Пи Ем Солюшънс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Пи Ем Солюшънс не е длъжен да Ви уведомява, ако:
– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Пи Ем Солюшънс може да предостави данните на трети страни, които са обработващи данни, които от своя страна спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Чл. 20. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 24. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 22.05.2019 г. Пи Ем Солюшънс може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата,
където тя се предоставя.