Гражданският договор – социални и здравни осигуровки

Back
PMSolutions > Новини  > Гражданският договор – социални и здравни осигуровки

Гражданският договор – социални и здравни осигуровки

Една от най-често практикуваните краткосрочни форми на договаряне без трудово правоотношение представлява гражданският договор. В нашия блог Ви предлагаме обобщаващ коментар от Георги Милев, Управител на Пи Ем Солюшънс ЕООД, за два важни аспекта при неговото сключване – социалното и здравно осигуряване.

Гражданският договор се сключва по силата на Закона за задълженията и договорите. Той регламентира взаимоотношенията на една фирма с дадено лице за извършване на определена работа. Има краткотрайно действие – еднократно изпълнение на определена задача, до извършването на работата (услугата) или предоставянето на резултата. С изпълнението си този договор се прекратява. Когато става дума за осигуряване на лице, което полага труд без трудово правоотношение се има предвид именно изпълнителя по гражданския договор.

Социални осигуровки по граждански договор

Съгласно Кодекса на социално осигуряване, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт ( чл. 4, ал 3 ) са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец.

Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Здравни осигуровки по граждански договор

Съгласно чл. 40 ал. 1 от ЗЗО, лицата, работещи без трудово правоотношение:
Ако изпълнителят не се осигурява на друго основание и получава възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравни осигуровки се дължат върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността.

Когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, здравното осигуряване е изцяло за сметка на лицето и се извършва по реда на чл. 40 ал. 5 – внасят се здравни осигуровки като безработно лице.

Ако изпълнителят е осигурен на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Георги Милев
Управител на Пи Ем Солюшънс ЕООД

Георги Милев е Управител на Пи Ем Солюшънс ЕООД и притежава повече от 20 години опит в областта на счетоводството, данъчното консултиране, прилагане на трудово право, пейрол и аутсорсинг на персонал в различни бизнес сектори. Повече за нашия опит и експертиза в счетоводна компания Пи Ем Солюшънс може да прочетете тук.

В сайта може да разгледате подробно и нашите Счетоводни, Пейрол и Консултантски услуги. Компания Пи Ем Солюшънс извършва услуги също и за попълване и подаване на Годишни данъчни декларации на юридически и физически лица.

Следете и нашата секция Новини за актуални коментари по въпроси на финансовото и управленското счетоводство за бизнеса.

За връзка с нас:

Адрес
ул.”Александър Жендов” № 6
Офис 303
София 1113

Телефон +359 888 51 15 95
+359 887 43 44 74

Имейл office@pmsolutions-bg.com